پرتو ارتباط صبا

همکاری با پرتو ارتباط صبا

پرتو ارتباط صبا بر اساس نیاز بخش های محتوایی و اجرایی ، نیروهای شایسته را بکارگیری می نماید و رزومه‌هایی که از طریق ایمیل سازمانی jobs@pesaba.com تکمیل و دریافت گردد بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد. تقاضای همکاری صرفا با ارسال رزومه از طریق ایمیل سازمانی گروه انجام خواهد شد. پس از بررسی رزومه‌ها، از متقاضیانی که دارای شرایط احراز شغل مورد نیاز باشند از سوی مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی برای انجام مصاحبه بصورت تماس تلفنی دعوت خواهد شد. ارسال رزومه برای پرتو ارتباط صبا هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی نماید.

همکار در زمینه برنامه نویسی

پرتو ارتباط صبا در زمینه برنامه نویسی به یک تفر همکار متعهد و متخصص دارد

دانلود فایل

همکار در زمینه تولید محتوا

پرتو ارتباط صبا در زمینه تولید محتوا به یک تفر همکار متعهد و متخصص دارد

دانلود فایل